Framlent logo

HILDEGUNN ANDREASSEN

Daglig leder

Trykk på bildet for å laste ned kontaktinfo som vcard.

Hildegunn har 25 års erfaring fra kommunal sektor, med noen korte avbrudd der hun jobbet i offentlig og privat sykehus. Hun har siden 2021 vært grunderog daglig leder av Framlent As.

Hildegunn har hatt en variert karriere som sykepleierstudent, nyutdannet og etter hvert mer erfaren sykepleier, fagansvarlig, kommunalsjef, intern rådgiver OU-prosesser, prosjektleder utviklingsprosjekter og ekstern konsulent. Hennes erfaringsreise har gitt henne en unik innsikt i hvordan organisering av tjenester og arbeidstid påvirker rammevilkårene for tjeneste-, arbeidsmiljø- og fagutvikling.

Hildegunn har en bred forståelse for kommunesektorens samfunnsoppdrag, verdien av det lokale demokratiet og de politiske prosessene som følger av dette. Hun har ledet en rekke omstillingsprosesser både som overordnet leder, intern og ekstern rådgiver og prosjekt- og prosessleder.

Hildegunn er svært analytisk, løsningsorientert og en dyktig foredragsholder og prosessleder. Hun har en egen evne til å engasjere og mobilisere ansatte, ledere, tillitsvalgte, verneombud og folkevalgte til felles innsats for å realisere heltidskultur. Hun behersker å vinkle budskapet slik at det oppleves meningsfullt, relevant og mobiliserer til endring hos alle aktørene. Hun har også god forståelse for oppbygning og bruk av lov og avtaleverket innenfor KS tariffområdet.

Hildegunn har en mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger, der hun i sin masteroppgave utforsket samspillet mellom ledelse, tillitsvalgte, verneombud og ansatte på arbeidsplasser som hadde implementert fleksible arbeidstidsordninger. Fleksiturnus: Erfaringer med medarbeiderinvolvering i utarbeidelse av turnusplaner i en sykehusavdeling.

Hildegunn har siden 2015 jobbet med over 100 kommuner med tematikken heltidskultur, og har hatt jobbet tett på nasjonale, regionale og lokale parter i arbeidet med å fremme heltidskultur. Hun har hatt en sentral rolle i den nasjonale utviklingen av hvilke indikatorer som er aktuelle å følge med på for å kunne måle endringene som kommer på veien fra en deltidskultur til en heltidskultur. Hun har blant annet bistått nasjonale parter med utvikling av Veileder for bruk av statistikk i heltidskulturarbeidet, og har utviklet en rekke modeller og verktøy som i dag anvendes i flere kommuner i arbeidet med å gå fra ord til handling.

Hildegunn har siden august 2021 vært fagansvarlig for TØRN pilot 2. Her jobbes det blant annet med å utvikle en verktøykasse for å gå fra ord til handling i heltidskulturarbeidet. Dette arbeidet er planlagt lansert av KS i løpet av 2023.