Framlent logo

Om Framlent As

Framlent As er et konsulentselskap stiftet 2020. Selskapet har spesialisert seg på å bistå organisasjoner i omstilling- og endringsprosesser som fremmer heltidskultur, kontinuitet og bærekraftige bemanningsløsninger. Framlent jobber hovedsakelig døgndrift i helse og omsorgstjenester hvor deltidskulturen er sterk, men også innenfor andre sektorer som har arbeidstidskulturer som ikke støtter opp under tjenestebehovet. Herunder barnevern, brannvesen m. fl. da vår metodikk og tilnærming er overførbar til andre sektorer. 

Rådgiverne i Framlent har spisskompetanse på å analysere lokale bemanningsdata og kombinere dette med andre relevante datakilder som for eksempel tjenestedata. Vi er kontinuerlig på jakt etter innsikt som setter ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i stand til å gjøre endringene i sin arbeidstidspraksis. Vår rådgivning bygger på dyptgående analyser av kundens arbeidstid, fravær, merarbeid/innleie og overtid, med mer. Dette gir kunden essensiell innsikt i hvor godt ansattbeholdningen er fordelt gjennom døgnet, uka og året, og hvor avhengig de er av flyktig arbeidskraft. Flyktig arbeidskraft er bruk av små stillinger, innleie, merarbeid og vikarbyrå (Moland, Fafo-rapport 2023:17). Vi har bistått 40 kommuner og en ideell organisasjon med slike bemanningsanalyser siden oppstart. Dette gir oss en unik innsikt i hvilke planleggingsmønstre som fremmer heltid, reduserer avhengigheten av flyktig arbeidskraft og hvilke strukturelle grep som over tid skaper en bærekraftig heltidskultur. Analysene brukes til å synliggjøre potensialet og hva de har oppnådd etter endring. 

Framlent har fokus på å bygge arbeidsplaner som samsvarer med behovet og er robuste for variasjoner i drift. Modellen Tjenestestyrt Bemanningsplanlegging (TSB) står sentralt i arbeidet til Framlent, en modell for omstillingsarbeidet helse og omsorg sektoren står ovenfor som Framlent har utviklet i diverse prosjekter vi har vært involvert i, blant annet KS Tørn pilot 2. Denne omstillingen krever et helt annet perspektiv på lov og avtaleverk og dens konsekvens for handlingsrommet i bemanningsplanlegging. Ikke bare i forhold til vaktlengder eller kombinasjoner, men grunnleggende matematiske relasjoner i bemanningsplanlegging som endrer forutsetningene og hvilke gevinster som kan høstes. Framlent setter søkelyset på matematikken slik at vi er i stand til å evaluere hvilke handlingsrom vi kan, og må, bruke for å oppnå bærekraftige bemanningsløsninger. 

Framlent erfarer at det å få på plass mer bærekraftige bemanningsløsninger krever at TSB prosessen:

  • ledes av ledere som erkjenner behovet for endring og evner å sette retning, skape mening og gi tilstrekkelig støtte til sine medarbeidere gjennom omstillingen,
  • det overordnede og operative partssamarbeidet være aktiv pådriver for omstillingen som må til
  • legge til rette for bred involvering av ansatte på arbeidsplassene slik at de tar eierskap og realiserer oppgave- og bemanningsløsningen.

 

Det er krevende å gå fra ord til handling i heltidskulturarbeidet. Det utfordrer roller (partssamarbeidet), etablerte arbeidstidskulturer og ikke minst den enkelte ansatte ift. verdivalg. Felles innsikt i dagens utfordringsbilde, erkjennelse av hva som må utvikles og samskapning om de fremtidige løsningene – er avgjørende for at arbeidsplassene over tid sikrer en bærekraftig bemanningsløsning. Vi legger derfor stor vekt på å leder- og partssamarbeids-utvikling i våre bistand. Det er de som må drive frem endringene gjennom å involvere sine kollegaer i å finne frem til mest mulig hensiktsmessig organisering av arbeidet og arbeidstiden i tak med utviklingen i behov og tilgangen på personell. Framlent legger derfor stor vekt på å rigge bistanden slik at ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte blir i stand til å videreføre arbeidet med å fremme heltidskultur etter endt bistandsperiode.  

Kombinasjonen av alle disse elementene i rådgivningen, er det som gjør Framlent unik. Den faktabaserte innsikten i historisk drift ved hjelp av bemanningsanalyser, opplæring i lov og avtaleverk med den matematiske konsekvensen det vil ha i arbeidsplanene, fokuset på at faste ansatte skal dekke bemanningsbehovet 24/7/52, Tjenestestyrt Bemanningsplanlegging som metode for å utvikle bærekraftige bemanningsløsninger, et helhetlig opplæringsløp som legger til rette for læring og utvikling på alle nivåer i kommunen erfarer vi er avgjørende for at vi skal klare å opprettholde velferdstjenestene i framtiden.  

Våre rådgivere