Framlent logo

Ståstedanalyse av historisk bemanningssituasjon

Ståsted analysen brukes for å evaluere tidligere års bemanningssituasjon og se på utviklingen som har vært. Formålet er å identifisere konsekvensene av dagens arbeidstidsorganisering ift. kvalitet, arbeidsmiljø og effektivitet samt hva som er driverne bak som vi må gjøre noe for å bedre bemanningssituasjonen. Den viser blant annet: 

  1. Planlagt mot faktisk bemanning. 

  2. Fordeling av kontinuitet og kompetanse på dagen, uka og året. 

  3. Innleie og fravær fordelt på dagen, uka og året. 

  4. Organiseringen av arbeidstid dag, kveld og natt på hverdag mot helg og mye mer.  

Hver avdeling vil kunne se sin egen bemanningssituasjon, i tillegg til alle lagene i organisasjonsstrukturen i organisasjonen, og i spesifikke ønsket tidsperioder. 

Analyse av historisk F3 for årsturnus/kalenderplan avtaler

Det er en voksende interesse i å bruke årsturnus/kalenderplaner i kommunal helse og omsorgsektor. Basert på ny sentral veileder fra KS, NSF, Fagforbundet og Delta blir det ofte relevant å dokumentere historisk bruk av F3 dager i rullerende planer for å dimensjonere bruken av F3 i årsturnus/kalenderplaner. Framlent har muligheten til å bearbeide statistikk om historisk bruk av F3 dager og simulere av antall dager for en gitt rullerende plan. Denne innsikten er særdeles viktig dersom fremtidig F3 skal baseres på historikken. 

Verktøy for prosjektering av arbeidsplaner

Et grundig forarbeid er nødvendig før skriving av nye arbeidsplaner. Framlent har utviklet et verktøy som går detaljert fra bemanningsbehovet til organiseringen av arbeidstiden til de ansatte for å dekke det totale bemanningsbehovet. Verktøyet består av flere steg. 

  1. Dimensjonering av bemanningsplanen og hvordan dette stemmer med bemanningsbehovet. 

  2. Synligjøre hvorvidt bemanningsløsningen sikrer kompenserende hvile og hvor en ikke klarer ivareta dette synliggjøre annet passende vern m.m. 

  3. Utover en gjennomsnittlig bemanningsplan er det mulig å planlegge for ferie, fravær/buffer og møter/fagutvikling. 

  4. Kartlegging av ansattbeholdningen sine ønsker om arbeidstid, som forutsetninger for dekning av bemanningsbehovet. Dette sammenlignes med de nevnte punktene over for å finne utviklingsbehovet for å dekke bemanningsbehovet, samt hva som eventuelt er vakant. 

  5. Ut ifra kartlegging av ferieønsker til de ansatte er det også mulig å visualisere og analysere feriespredningen og hvordan faste ansatte kan dekke opp deler av ferieavviklingen med faste ansatte istedenfor vikarer. 

Alle de øvrige punktene analyseres på kompetanse og vakttyper for å identifisere hvilken kompetanse som mangler og når. 

Verktøy for analyse av oppgaveløsning

For å lykkes med å få på plass mer bærekraftige bemanningsløsninger er det viktig å gå gjennom alle oppgavene som utføres i tjenesten i dag og se dette opp mot de føringene for tjenestene som helhet og vedtakene ift. den enkelte bruker. Gjør vi det vi skal gjøre? Er det noe vi skal slutte med? Hvem overtar oppgaver som må gjøres med ikke av tjenesteyterne? Er det noe vi ikke gjør som skulle vært gjort? Deretter må tjenestene ta utgangspunkt i de ressurs de har og utforske hvordan de må utvikle seg ift. kompetanse og kapasitet for å kunne levere de er satt til å yte. Vi har utviklet et verktøy som kan understøtte prosessene og synliggjøre endringene for ny oppgave- og bemanningsløsning.