Framlent logo

Framlent har utviklet:

 • analyser som gir relevant innsikt
 • utvikler ledere- og parter til å kunne lede omstillingen dette krever
 • opplæring TSB, verktøy, metodikk, aktuelt lov- og avtaleverk m.m.

 

Vi vil er opptatt av å bygge på lokal kompetanse og kapasitet og skreddersyr vår bistand til å understøtte kommunens behov. Metoden er utviklet av Framlent i samspill med en rekke kommuner, og grunnlaget for verktøykassen KS Tørn lanserer i mars 2024 for å støtte egne kommuner i arbeidet med å gå fra ord til handling i heltidskulturarbeidet.  

Figuren under illustrerer de ulike stegene i arbeidstidsplanleggingsmodellen i form av ulike bokser i ulike farger.  

Bilde som viser prosessen fra tjenesteområde til evaluering.

Hvert steg innebærer systematisk arbeid hvor leder, tillitsvalgte, verneombud og ansatte sammen: 

 1. Utforsker konsekvensene av dagens bemanningssituasjon (blå boks) og avklarer hvilke gevinster en skal oppnå i neste arbeidsplanperiode i forhold til kontinuitet og stabilitet,  
 2. Tar stilling til fremtidig tjenestebehov (rød boks) – hvilke tjenester skal leveres og i hvilket omfang,  
 3. Utformer en hensiktsmessig oppgave- og bemanningsløsning som sikrer tjenestebehovet dekkes (oransje boks)  
 4. Dimensjonerer bemanningsplanen (gul boks) og sikrer hensiktsmessig fordeling av kapasitet og kompetanse på vaktene 24/7. Her er det viktig å ta stilling til hvor robust bemanning (Yssen, Fafo-rapport 2023:28) en har behov for å planlegge med for å sikre tilstrekkelig stabilitet, redusere bruk av flyktig arbeidskraft (Moland, Fafo-rapport 2023:17) og forebygge bruk av merarbeid og overtid på faste ansatte. Det handler om å beskytte tjenesteleveransen en har besluttet å yte.  
 5. Mobiliserer og utvikler ansattbeholdningen (avdelingens faste ansatte) til å dekke den dimensjonerte bemanningsplanen (mørkeblå pil) med den kontinuiteten, stabiliteten og kompetansesammensetningen en har besluttet å ha 24/7 året gjennom. 
 6. Bygger arbeidsplaner hvor ansattbeholdning dekker den totale bemanningsplanen (lysegrønn boks) og hvor planlagte gevinster tilrettelegges for å kunne høstes i drift (mørkegrønn boks). 
 7. Kontinuerlig jakter de planlagte gevinstene og hvor en ved behov gjør nødvendige justeringer underveis i drift for å sikre realiseringen (mørkegrønn boks). 
 8. Helhetlig evaluering (Lyseblå boks) av gjeldende arbeidsplan er inngangen til planlegging av ny arbeidsplan for ny periode som oppstart på en ny runde gjennom tjenestestyrt bemanningsplanlegging. Start på nummer 1 igjen.  

 

Det er av avgjørende betydning at TSB prosessen 

 • ledes av ledere som erkjenner behovet for endring og evner å sette retning, skape mening og gi tilstrekkelig støtte til sine medarbeidere gjennom omstillingen
 • at det lokale partssamarbeidet er pådriver for omstillingen og
 • legger til rette for bred involvering i arbeidet med å utvikle fremtidig oppgave- og bemanningsløsning.

 

Felles innsikt i dagens utfordringsbilde, erkjennelse av hva som må utvikles og samskapning om de fremtidige løsningene – er avgjørende for at kommunen over tid sikrer en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.